... tylko jeden taki jest !

Regulamin

HOTEL PAŁAC - REGULAMIN Hotelowy

§ 1

Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty/klucza do pokoju.

Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

Przebywanie w pokoju po godzinie 12:00, bez zgłoszenia tego w Recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do Hotelu za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.


§ 2


Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.

Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych, obowiązujących w dniu zakwaterowania.

W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w Hotelu, Gość hotelowy zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Recepcję do godziny 18:00 dnia poprzedzającego wyjazd.

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu.
 

§ 3


Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o natychmiastowe zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję.
 

§ 4


Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

Parking przy Hotelu jest niestrzeżony i wolny od opłat.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa Hotelu.

§ 5

 

W pokojach hotelowych obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 

§ 6


Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Gość hotelowy ma obowiązek zawiadomić Recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Każdorazowo opuszczając pokój Gość hotelowy powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę/klucz w Recepcji.

Recepcja wydaje kartę/klucz na podstawie karty pobytu.
 

§ 7


Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

Powyższe nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy RTV i komputerowych.

We wszystkich pokojach hotelowych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych w Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 

W przypadku nie zastosowania się do powyższego, Gość zostanie obciążony kosztami dearomatyzacji pokoju w wysokości 900,00 zł, które zostaną automatycznie doliczone do rachunku hotelowego.
 

§ 8


Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.

W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące.

§ 9


Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub do żądania płatności „z góry” za pierwszą dobę pobytu, w przypadku Gości będących w Hotelu po raz pierwszy. 

W momencie odmowy Recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty/klucza do pokoju.